fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Heidestein 5 Driebergen
Telefoon: 06 5588 35 67
E-mail: wineke@wienswijze.nl
Internet: www.wienswijze.nl
KvK: 30202247
ABNAMRO: NL35 ABNA 0555 9893 80

Leverings- en betalingsvoorwaarden

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met WiensWijze, betreffende deelname of opdracht tot het houden van retreats, coaching, advisering en andere vormen van begeleiding hierna te noemen ‘retreat’, ’traject’, ’training’ of ‘coaching’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door WiensWijze.

2.0 Aanbieding en overeenkomst
2.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte. Aanvaarding van de offerte na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor WiensWijze.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en WiensWijze komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte. In geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract door gecoachte. In geval van retreats en online programma’s, de aanmelding via een inschrijfformulier.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden slechts nadat deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3.0 Annulering door opdrachtgever of deelnemer
3.1 De opdrachtgever en/of deelnemer voor een retreat, traject, training of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een retreat, traject of coaching te annuleren per e-mail.
3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van een retreat, traject, training of coaching is de opdrachtgever of deelnemer verplicht 5% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.
3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van het traject, retreat, training of coaching is de opdrachtgever of deelnemer verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever of deelnemer verplicht 75 % van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s), of deelnemers na aanvang van het traject, de retreat, training of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan een retreat, traject, training of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever of deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door WiensWijze
4.1 WiensWijze heeft in geval van een retreat of traject het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht zonder opgave van redenen een retreat of traject te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan WiensWijze betaalde bedrag.
4.2. WiensWijze heeft het recht uiterlijk twee weken voor aanvang een retreat, traject, training en coaching te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers niet is bereikt.

5.0 Medewerking door de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever zal WiensWijze steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen die WiensWijze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.2 Als is overeengekomen dat de opdrachtgever WiensWijze apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die WiensWijze aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

6.0. Werk- en cursusmaterialen
6.1. Het copyright van de eventuele uitgereikte werk- en cursusmaterialen berust bij WiensWijze of de belanghebbenden bij wie dit rechtens berust.
6.2. Tenzij anders is aangegeven berust het werk- en trainingsmateriaal bij WiensWijze.

7.0 Wijzigingen
7.1 Hoewel WiensWijze een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is WiensWijze tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
7.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
7.3 Wanneer WiensWijze instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door WiensWijze steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, maar WiensWijze behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door WiensWijze gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

8.0 Geheimhouding
8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.0 Prijs
9.1 De prijzen van WiensWijze zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
9.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft toch het recht BTW in rekening te brengen.

10.0 Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door WiensWijze anders is aangegeven, dient betaling van de door WiensWijze verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
10.2 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is WiensWijze gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra WiensWijze vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien WiensWijze verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

11.0 Auteursrecht
11.1 Het auteursrecht op de door WiensWijze uitgegeven brochures en het eventueel project- en cursusmateriaal berust bij WiensWijze, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WiensWijze zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

12.0 Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid voor schade voor WiensWijze is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. WiensWijze is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 WiensWijze is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van deelnemers aan een retreat, traject of coaching. WiensWijze is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten vanen de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
12.3 De opdrachtgever en deelnemers vrijwaren WiensWijze en haar medewerkers of externe partijen die in naam van WiensWijze retreats, trajecten, trainingen of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door WiensWijze (op) geleverde wordt gemaakt.

13.0 Klachtenprocedure
WiensWijze heeft een Ethische code opgesteld. Cliënten en afnemers kunnen in de ethische code lezen hoe de professionele en ethische uitgangspunten en normen vormgegeven en gewaarborgd worden.
Cliënten kunnen klachten melden, waarna deze procedureel in behandeling worden genomen. WiensWijze verbindt zich aan de ethische code.

14.0 Geschillen
14.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht
14.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
14.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van WiensWijze.